Konferencja 2019

Tematyka

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
 rola współpracy międzyorganizacyjnej w rozwoju współczesnej gospodarki,
 efektywność różnych form konkurowania przedsiębiorstw,
 czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw,
 korzyści i uwarunkowania współpracy z różnymi podmiotami otoczenia biznesowego i okołobiznesowego przedsiębiorstw,
 strategie konkurowania i zarządzania związkami współpracy wewnątrzorganizacyjnej i międzyorganizacyjnej (architektura biznesu),
 uwarunkowania skutecznej współpracy przedsiębiorstw,
 związki partnerskie przedsiębiorstw,
 współpraca i konkurencyjność w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
W programie przewiduje się obrady plenarne, w ramach których prezentowane będą wybrane referaty. Przewiduje się także panel z udziałem praktyków gospodarczych.