Konferencja 2019

Tematyka

Zakres tematyczny Szkoły Letniej Zarządzania obejmuje następujące bloki:

1. Przegląd dorobku naukowego w zakresie wybranych obszarów zarządzania takich, jak:
- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie produkcją,
- zarządzanie marketingowe,
- organizacja przedsiębiorstwa,
- zarządzanie zmianą,
- zarządzania wiedzą,
- zarządzanie finansami,
- zarządzanie małymi i średnim przedsiębiorstwami,
- metody i techniki organizacji i zarządzania,
- zarządzanie publiczne,
- zarządzanie międzynarodowe,
- zarządzanie jakością,
- zarządzanie logistyką,
- nadzór korporacyjny.

2.Dobór metod, technik i narzędzi badawczych– dyskusja na temat:
- poszukiwania inspiracji (problemów badawczych),
- formułowania i uzasadniania problemu badawczego,
- określania tez i hipotez,
- opracowania procedury badawczej (rodzaje metod, technik i narzędzi badawczych),
- statystycznego opracowania wyników badań i zasad ich interpretacji;

3.Finansowanie badań naukowych– dyskusja na temat źródeł finansowania badań naukowych zarówno ze środków publicznych, jak i funduszy europejskich;

4.Kryteria i zasady oceny prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opracowań naukowych- wystąpienia członków Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej oraz redaktorów naczelnych czołowych czasopism polskich i przedstawicieli wydawnictw;

5.Indywidualne konsultacje dla doktorantów i habilitantów– warsztaty z profesorami różnych dziedzin zarządzania.

W programie przewiduje się również panel praktyków gospodarczych pt. „Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego”