Konferencja 2019

Wymogi edytorskie

Format Dokumentu

Tekst referatu w formie MS Word, czcionka Times New Roman. Standardowa strona formatu A4, marginesy lustrzane: górny- 3,0 cm, dolny-6,5 cm, wewnętrzny i zewnętrzny- 4,2 cm. Objętość referatu do 16 stron.

Struktura referatu

-        tytuł artykułu - wersaliki, 14 pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy,

-        imię i nazwisko Autora - 12 pkt. kursywą, wyrównanie do lewej,

-        nazwa miejsca pracy Autora (11 pkt., kursywą)

-        8 linii odstępu – czcionką 11 pkt.

-        tytuły -  I rzędu (12 pkt. pogrubione, numeracja 1,2 itd. wyrównanie do lewej), II rzędu (11 pkt. pogrubione, kursywa, numeracja 1.1., 1.2., 2.1 itd., wyrównanie do lewej),

-        tekst artykułu - 11 pkt., odstęp pojedynczy, z wcięciem 6 mm na początku każdego akapitu, wyjustowany,

-        przypisy bezpośrednio w tekście w formacie 
[nr, s. 24] – gdzie nr oznacza nr pozycji ze spisu literatury,

-        literatura - 11 pkt, w formacie: [numer] nazwisko autora, pierwsza litera imienia (pogrubione) : tytuł (kursywa), wydawnictwo, miejsce wydania, rok. Przykład poniżej:             

[1]  Lachiewicz S.: Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.

[2] Zakrzewska-Bielawska A.: Rozwój i decyzje strategiczne dużych firm produkcyjnych, [w:] „Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej”, pod red. S. Lachiewicza, I. Staniec, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2007.

tabele i rysunki - formaty: cdr, gif, bmp, pcx, plt, jpg, dwg, szerokość nie powinna przekraczać 12 cm

s