Konferencja 2019

Wymogi edytorskie


Do pobrania szablon referatu:
Format dokumentu

Tekst referatu w formie MS Word (format: doc), czcionka Times New Roman. Standardowa strona formatu A4, marginesy lustrzane: górny – 3,0 cm, dolny – 6,5 cm, wewnętrzny i zewnętrzny – 4,2 cm. Objętość referatu ok. 40.000 znaków (ok. 16 stron).

Struktura referatu
  • tytuł artykułu – wersaliki, 14 pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy,
  • imię i nazwisko Autora - 12 pkt. kursywą, wyrównanie do lewej (w przypisie dolnym adres e-mail Autora), 
  • nazwa miejsca pracy Autora (11 pkt., kursywą)
  • 8 linii odstępu – czcionką 11 pkt.
  • tytuły –  I rzędu (12 pkt. pogrubione, numeracja 1,2 itd. wyrównanie do lewej), II rzędu (11 pkt. pogrubione, kursywa, numeracja 1.1., 1.2., 2.1 itd., wyrównanie do lewej),
  • tekst artykułu – 11 pkt., odstęp pojedynczy, z wcięciem 6 mm na początku każdego akapitu, wyjustowany,
  • przypisy bezpośrednio w tekście w formacie [nr, s. 24] – gdzie nr oznacza nr pozycji ze spisu literatury, np. [2, s. 12],
  • literatura – układ alfabetyczny, 11 pkt. w formacie: [numer] nazwisko autora, pierwsza litera imienia (pogrubione): tytuł (kursywa), wydawnictwo, miejsce wydania, rok. Przykład poniżej:  
[1] Adamik A., Walecka A.: Building an Effective Team, [w:] Matejun M. (red.), Managing the Potential of Small and Medium-Sized Enterprises in Business Practice, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010.
[2] Lachiewicz S.: Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
[3] Matejun M.: Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red)., Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2008.
  • tabele i rysunki – w skali szarości, formaty: cdr, gif, bmp, pcx, jpg, szerokość nie powinna przekraczać 12 cm.

Do pobrania szablon referatu: